မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္း ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္သူ ၃၂ ဦးကုိ ျပန္လႊတ္ | DVB