သီလ၀ါေဒသ လူမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္မတီ ဂ်ိဳက္ကာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ | DVB