ေက်ာက္မ်က္ျပပဲြတြင္ အတဲြေပါင္း ၇၅၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းရန္ လက္ခံၿပီးျဖစ္ | DVB