အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ဒီဗီြဘီ အဖြဲ႔ကိုု ဖိတ္ၿပီးမွ တက္ခြင့္မျပဳ | DVB