ျမန္မာျပည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ စိုးရိမ္စရာရွိဟု သမၼတအႀကံေပးေျပာ | DVB