လယ္ဆည္က ေဒၚလာ ၁၆၃ သန္းေခ်းမည့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္ | DVB