ဓာတ္ေငြ႔ျပႆ နာ မၾကာခင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ရုရွားကုမၸဏီေျပာ | DVB