ကယားျပည္နယ္ ေက်းရြာေတြ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္ရဖို႔ သိန္း ၁၀၀ ေပးရ | DVB