သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ အဖြဲ႔ ၁၅၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆို | DVB