ေျမၿပိဳမည့္အႏၱရာယ္ရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ခက္ခဲ | DVB