ယခုလကုန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဂ်ပန္ KDDI စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ | DVB