သစ္အလံုးလိုက္တင္ပုိ႔မႈ ၃ လ ခန္႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ပါကစၥတန္ ေတာင္းဆို | DVB