အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေပးမည္

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အကူအညီေတြ ပံ့ပိုးေပးသြားမယ့္အေၾကာင္း သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ အာဆီယံဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွေနတဲ့ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) ရဲ႕ ဥကၠ႒ မစၥတာ နာကာအို က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရအရာရိွေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ADBအာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသအထိ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္အစီအစဥ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးကိစေတြအေပၚမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ဥကၠ႒က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အကူအညီေတြကို ပံံ့ပိုးေပးသြားမယ့္အေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီ့ျပင္ အာရွဖြ႕ံျဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ခိုင္မာတဲ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ ထားရိွဖို႔၊ တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔နဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈကို စြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈအေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထုတ္ျပန္တဲ့ ေအဒီဘီေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္တိုက္စတင္ခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တစ္ခါမွမၾကံဳဘူးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အားလံုးပါ၀င္တဲ့ တိုးတက္မႈအတြက္ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္တဲ့ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ လူမႈက႑ ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွမႈတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ေအဒီဘီ)က စိတ္အား ထက္သန္ေနပါတယ္”လို႔ Mr Nakao ကေျပာပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လာမယ့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္က်ရင္ အထက္တန္း အလယ္အလတ္ ၀င္ေငြရိွတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္ထား ပါတယ္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ Asian Development Outlook စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာ အရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ ႏွစ္အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက ႏွစ္စဥ္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွမွာေတာ့ လူဦးေရရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုက ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းလိုင္းရဲ႕ ေအာက္မွာ ရိွေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈေတြကို အားေပးဖို႔အတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဆိုင္ရာမူေဘာင္ေတြကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားရိွဖို႔နဲ႔ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက တိုင္ျပည္မွာလိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တိုးတက္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား သံယံဇာတသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဖိအားကိုလည္း ေလွ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ေျပာပါတယ္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကစလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စြမ္းအင္နဲ႔ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ေတြမွာ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ျပင္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့နဲ႔မူလတန္းလြန္ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းလြန္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ HIV/ AIDS ကာကြယ္ေရးနဲ႔ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးစတဲ့ ေထာက္ပ့ံစီမံကိန္းေတြ မွာလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up