ျမန္မာလုပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ နစ္နာေၾကး ဘတ္သန္း ၅၀ ရရွိ | DVB