ပုဂံကို ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ယူနက္စကို ျပန္ဖိတ္ေခၚ | DVB