ျမန္မာဟာ အာရွေဒသ ဆဲြေဆာင္မႈအရွိဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ | DVB