ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ သုံးစြဲမည္ | DVB