ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း | DVB