ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄၇ ခ်က္ျပင္မည္ | DVB