ၾကံ႕ဖံြ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး တင္သြင္း | DVB