အီးယူအကူညီ ျပည္သူ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိး႐ွိမည္ – ေဒါက္တာကံေဇာ္ | DVB