ရန္ကုန္-က်ိုက္ထို အထူး​ အျမန္ရထား​ စတင္​ေျပး​ဆြဲ (ဓါတ္ပံုသတင္း​)

ရနၠုန္- က္ဳိကၳုိ အထူးအ်မန္ရထားကုိ စကၱငၻာ ၇ ရက္ေန႔ က စ်ပီး အပတၥဥ္ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏျေန႔တုိင္း ေ်ပးဆျဲေပးေနၿပီ ်ဖစၸါတယ္။ ခရီးသျား်ပည္သူမ္ား စိတၡ္မ္းေ်မ့စျာ သျားလာႏုိငၹုိ႔ ရည္ရၾယၱာ ်ဖစ္်ပီး  ရနၠုန္-က္ဳိကၳုိ-ေမာႅ်မဳိင္-ေရး-ထား၀ယ္ လမ္းအတုိင္း အထူးရထား စုစုေပါင္း ၃ စီး်ဖင့္ အသျားအ်ပန္ ေ်ပးဆျဲမြာ ်ဖစၸါတယ္။ ခရီးစဥ္ အစမြအဆုံး ်ပညၱျင္းခရီးသညၼ္ားအတၾက္ ၃၅၀၀ က္ပ္ႏႈန္း သတၼြတၳား်ပီး ႏုိင္ငံ်ခားသားခရီးသျားမ္ား အတၾက္ အေမရိကန္ ၁၀ ေဒၚလာ က္သင့္မြာ ်ဖစၸါတယ္။

အဆုိပါ အထူးအ်မန္ရထားကုိ ဂ္ပန္ႏိုင္ငံက တင္သျင္းၿပီး ခရီးသျားအေရအတၾက္  မ္ား်ပားလာပါက ရထားတျဲေတျ တုိးခ္ဲ႕ ေ်ပးဆျဲသျားဖို႔ အစီအစဥ္ ရိြေနပါတယ္။ [album: http://burmese.dvb.no/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/uploads/dm-albums/KyiteHto Train/]

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up