ျပန္လြတ္လာသည့္ ႐ွမ္းတပ္ဖြဲ့၀င္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ ၾကိုဆိုမည္ | DVB