ျမို့တြင္း သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ | DVB