ေၾကးနီစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး သတၱုတြင္း ညြွႊန္ခ်ဳပ္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB