နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျပန္လြွႊတ္မႈ ကုလသမဂၢ ၾကိုဆုိ | DVB