သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ဥပေဒမ်ား ျပုျပင္ရန္ တိုက္တြန္း | DVB