ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီအစည္းအေ၀း ပီအာရ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး ႐ွင္းလင္းဟုဆုိ | DVB