အီရန္သမၼတေ႐ြးပြဲတြင္ ရိုဟန္နီ အနုိင္ရ၊ ေထာက္ခံသူမ်ား ေအာင္ပြဲခံ | DVB