--> ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁,၂၉၁ ခုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ်မတွေ့၊ ပိုးကင်းစင်လာသူ ၃၁၁ ဦးရှိပြီ - DVB