သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စီမံခန့္ခြဲမႈတြင္ ျမန္မာအနိမ့္ဆုံး

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စီမံခန့္ခြဲမႈမွာ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ အနိမ့္ဆုံး အဆင့္႐ွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ျပုလုပ္ဖုိ့ အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လုိ့ သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့က ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန့္ခြဲမႈ အညြွႊန္းကိန္းမ်ား သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္အသစ္မွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀တဲ့ နိုင္ငံေပါင္း ၅၈ နိုင္ငံအနက္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္႐ွိေနတယ္လုိ့ ျမန္မာနိုင္ငံ- သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့က ဒီကေန့ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ သယံဇာတအခြန္ဘ႑ာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့ရဲ့ အရင္းအျမစ္ စီမံခန့္ခြဲမႈ အညြွႊန္းကိန္းကို ေလာင္စာဆီ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ့နွင့္ အျခားသတၱု တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခန့္ခြဲမႈေတြကုိ တုိင္းတာျပီး - ဖြဲ့စည္းမႈဆိုင္ရာနွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈ၊  အစီရင္ခံမႈအေလ့အထ၊  လံုျခံုမႈနွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊  ပတ္၀န္းက်င္ျမွင့္တင္မႈ အစ႐ွိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ့  တုိင္တာရာမွာ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္တယ္လုိ့ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ့ ၾကီးမားမ်ားျပားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနွင့္ ေရ႐ွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို ဦးတည္စီမံခန့္ခြဲနုိင္မႈ မ႐ွိေသးတဲ့ကာလတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ျပုလုပ္ဖုိ့ အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လုိ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ သဘာ၀ယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ့၀င္ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဦး၀င္းေအာင္ (ဓာတ္ပုံ - ဒီဗြီဘီ)“ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈအပိုင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ၊ တြင္းထြက္သယံဇာတဆုိင္ရာ စီမံကြပ္ကဲနိုင္မႈေတြကို အစုိးရကတစံုတခုအထိ ကတိေပးျပီး လုပ္ေဆာင္ပါမယ္ဆုိတာ ေတြ့ရေပမယ့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဆာင္႐ြက္ဖို့က က်ေနာ္တုိ့နုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ကြင္းဆင္းမႈဆုိင္ရာဥပဒေတြ၊ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြွႊန္းမီ အစီရင္ခံာ တင္ျပနုိင္တာေတြရယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ ေဒသခံေတြက စီမံကိန္းေတြလုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္နုိင္ခြင့္ေတြ အင္မတန္အားနည္းေနေသးတယ္။ အဲဒီ အခင္းအက်င္းေတြကုိ တစံုတခုအထိ ဖန္တီးေပးနုိင္ဖုိ့ လိုေသးတယ္။ ဒါေတြျဖစ္ဖုိ့ကလည္း ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒက နုိင္ငံသားတေယာက္ရပုိင္ခြင့္ေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ျပီးေတာ့။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံပုိင္းဆုိင္ရာမွာလည္း စံခ်ိန္စံညြွႊန္းကိုက္မီွေအာင္ ထိေရာက္ေအာင္ အတုိ္င္းအတာတခုအထိ လုပ္ေဆာင္ဖို့ လိုေသးတယ္။ အဲဒီအခင္းအက်င္းမ႐ွိေသးသမွ်ကေတာ့ နုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြက တစံုတခုအထိ စဥ္းစားစရာ အေနအထား႐ွိေသးတယ္လို့ ျမင္ပါတယ္။” လက္႐ွိ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဖြံ့ျဖိုးေရးစီမံကိန္းအမ်ားစုဟာ ေဒသခံ ျပည္သူ ေတြအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ လုံး၀မ႐ွိဘူးလုိ့လည္း ေျပာပါတယ္။ လက္႐ွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ဖြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိသလုိ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈအပုိင္းေတြ လုံး၀ ပ်က္ကြက္ေနတယ္လုိ့ ဆုိပါတယ္။ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈေတြ အင္မတန္အားနည္းေသးတယ္။ လူ့အသုိင္းအ၀ို္င္းတခုလုံးကုိ အက်ိုးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစဖို့ကေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအပိုင္းေတြ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ဖို့ လိုတယ္လို့ ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါမွလည္း ေဒသခံေတြအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈနည္းျပီး ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကရလာတဲ့ ၀င္ေငြေတြက တုိင္းျပည္ရဲ့ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအခန္းက႑ေတြမွာ တစံုတခုအထိ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းမယ္လို့ ေျပာခ်င္တယ္။” သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တက္လာျပီးေနာက္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒေတြ၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒေတြကုိ တစုံတခုအထိ ေဒသခံေတြကို အကာအကြယ္ေပးနုိင္ေအာင္ ၾကိုးပမ္းေနေပမယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ဖုိ့လုိတယ္လုိ့ ဦး၀င္းေအာင္က တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

//
More News
Up