--> တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ စိုက်ခင်းနှင့်နေအိမ်များကို တောဆင်ရိုင်း ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး (ရုပ်သံ) - DVB