ဇြန္လကစျပီး ဂ်ီအက္စ္အမ္နွင့္ WCDMA ဆင္းကတ္မ်ား ခ်ေပးမည္

လာမယ့္ ဇြန္လကစျပီး ဂ်ီအက္စ္အမ္နဲ့ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို စျပီး ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို့ ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာပါတယ္။ ေမလ ရက္၂၀ ေန့မွာေတာ့ ျပည္နယ္နဲ့ တိုင္း အစိုးရအဖဲြ့ေတြရဲ့ အစီအစဥ္နဲ့ CDMA 800 မဂၢါဟပ္စ္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ေတြကို တကတ္ က်ပ္ ၁၅၀၀ နႈန္းနဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ အေရအတြက္ ၃ သိန္းခဲြ ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန့ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ရံုးခန္းမွာ ျပုလုပ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြမွာ သူက ခုလို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ့ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ့ေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့လက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း MEC က ထုတ္တဲ့ CDMA 800 မဂၢါဟပ္စ္ ဆင္းကတ္ ၃ သိန္းခဲြကို တကတ္ က်ပ္ ၁၅၀၀ နဲ့ မဲနႈိက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ အေရအတြက္ အလြန္နည္းတာေၾကာင့္ ျပင္ပ မွာ က်ပ္ ၅ေသာင္း ကေန အထက္ ေပါက္ေဈး႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဇျနႅကစ ဂ္ီအကၥ္အမ္ႏြင့္ WCDMA ဆင္းကတၼ္ား ခ္ေပးမည္

လာမယ့္ ဇျနႅကစၿပီး ဂ္ီအကၥ္အမၷဲ႔ WCDMA ဆင္းကတ္ေတၾကို စ်ပီး ေရာင္းခ္ေပးမယႅို႔ ဆက္သၾယ္ေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းတငၠ ေ်ပာပါတယ္။

ေမလ ရက္၂၀ ေန႔မြာေတာ့ ်ပညၷယၷဲ႔ တိုင္း အစိုးရအဖဲျ႔ေတျရဲ႕ အစီအစဥၷဲ႔ CDMA 800 မဂၢါဟပၥ္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ေတၾကို တကတ္ က္ပ္ ၁၅၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္အ်ဖစ္ အေရအတၾက္ ၃ သိန္းခဲျ ထပၼံ ေရာင္းခ္ေပးမြာ်ဖစၸါတယ္။

ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ်မနၼာႏိုင္ငံကုန္သညၼ္ားႏြင့္ စကၼြဳလုပ္ငန္း႐ြငၼ္ား အသင္းခ္ဳပ္ UMFCCI ရံုးခန္းမြာ ်ပဳလုပၱဲ့ ဆက္သၾယ္ေရး လုပ္ငန္း တငၵါေရျးခ္ယၼႈနဲ႔ ပတ္သကၱဲ့ သတင္းစာ႐ြင္းလင္းပဲျမြာ သူက ခုလို ေ်ပာတာ ်ဖစၸါတယ္။

်ပညၷယၷဲ႔ တိုင္းအစိုးရအဖဲျ႕ေတၾဟာ ်ပီးခဲ့တဲ့လက ်မနၼာ့စီးပျားေရး ေကာၸိုေရး႐ြင္း MEC က ထုတၱဲ့ CDMA 800 မဂၢါဟပၥ္ ဆင္းကတ္ ၃ သိန္းခဲၾကို တကတ္ က္ပ္ ၁၅၀၀ နဲ႔ မဲႏႈိက္ေရာင္းခ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အေရအတၾက္ အလျနၷည္းတာေၾကာင့္ ်ပငၸ မြာ က္ပ္ ၅ေသာင္း ကေန အထက္ ေပါက္ေစ္း႐ြိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဇြန္လကစ ဂ်ီအက္စ္အမ္နွင့္ WCDMA ဆင္းကတ္မ်ား ခ်ေပးမည္ လာမယ့္ ဇြန္လကစျပီး ဂ်ီအက္စ္အမ္နဲ့ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို စျပီး ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို့ ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာပါတယ္။ ေမလ ရက္၂၀ ေန့မွာေတာ့ ျပည္နယ္နဲ့ တိုင္း အစိုးရအဖဲြ့ေတြရဲ့ အစီအစဥ္နဲ့ CDMA 800 မဂၢါဟပ္စ္ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ေတြကို တကတ္ က်ပ္ ၁၅၀၀ နႈန္းနဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ အေရအတြက္ ၃ သိန္းခဲြ ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ ၁၃ ရက္ေန့ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI ရံုးခန္းမွာ ျပုလုပ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တင္ဒါေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြမွာ သူက ခုလို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ့ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ့ေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့လက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း MEC က ထုတ္တဲ့ CDMA 800 မဂၢါဟပ္စ္ ဆင္းကတ္ ၃ သိန္းခဲြကို တကတ္ က်ပ္ ၁၅၀၀ နဲ့ မဲနႈိက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ အေရအတြက္ အလြန္နည္းတာေၾကာင့္ ျပင္ပ မွာ က်ပ္ ၅ေသာင္း ကေန အထက္ ေပါက္ေဈး႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

//
More News
Up