ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အာရံုျပုၾကဖို့ု့ အခ်ိန္တန္ပါျပီ | DVB