႐ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ အစိုးရ တိုက္ပြဲျဖစ္ | DVB