န၀တအစိုးရလက္ထက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂/၈၈ ကို ႐ုပ္သိမ္း | DVB