လူ့ေဘာင္သစ္ပါတီနွင့္ အစိုးရတို့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထိုးေတာ့မည္ | DVB