သိန်း ၆၂၀၀ ကုန်ကျခံဆောက်ထားသည့် မုံရွာတက္ကသိုလ် သုတေသနဆောင်  နံရံအက်ကွဲပျက်စီး  | DVB