လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးဆနၵျပသူေတြအာမခံနဲ ့ျပန္လြတ္ - DVB