အာမခံချက်ရှိ ပညာရေးစနစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ပေးရန် လိုအပ် | DVB