၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအစီရင်ခံစာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အတည်ပြု | DVB