ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ထုတ္စက္ေလွမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေလ့က်င့္  | DVB