အင္းေတာ္တြင္ မိုးေခါင္ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား စပါးစိုက္ရန္ အခက္ေတြ႔ | DVB