မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ်ားကို လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္  နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ စတင္ႏိုင္မည္ | DVB