လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ငဲ့လြန္းသည္ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB