၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရခိုင္တြင္က်င္းပမည့္ကိစၥ ေကာ္မရွင္ အဆုံးျဖတ္မေပးႏုိင္ေသး | DVB