အေျခခံပညာေရးသင္ရိုးသစ္ Grade 3၊ 6 သင္တန္း ေန႔တြက္စရိတ္မေပးပါက အေရးယူမည္ | DVB