“ဒါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာပဲ” ဗကသေက်ာင္းသူ မအိသီရိေက်ာ္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္  | DVB