ေမာ္လူးေမာ္ဟန္ ရတနာေျမ၌  လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ခ်ေပးရန္ တိုက္တြန္း | DVB