ကေနဒါတြင္ သားေပါက္ရန္ ေနရပ္ျပန္မည့္ ဆယ္လ္မြန္ငါးမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး | DVB